ابزارها

پنج‌شنبه 1 اسفند‌ماه سال 1387 12:21 ق.ظ نویسنده: فرزانه نظرات: 0 نظر چاپ

ابزارها

سی پره در یک چرخ گرد می آیند و به یک جا می رسند. اما کارآیی چرخ به همان فضای تهی میانه آن است. خاک در سفالگری شکل ظرفی می گیرد و ما به سبب همان فضای تهی است که فنجان را به کار می بریم.

دیوارها گرد آتشدان خانه ساخته می شود و به سبب درهاست که خانه به کارمان می آید. چنین است که ابزارها از آنچه وجود دارد می آیند اما کارآیی از آنچه وجود ندارد. کتاب راه ،از : بازگردان کهن نوشت، دائو. د جینگ، بخش یکم، ترجمه احمد شهدادی

دائو. د. جینگ : کتاب همواره گشوده آیین تائوئیسم است.